วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

สมัครพนักงาน Resume ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน อัตราเงินเดือน
ประกันภัย และ Claim ต่างๆ
ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ซ่อม
สมัครสมาชิก การชำระเงิน การต่ออายุสมาชิก
ใบให้บริการต่างๆ ใบสำหรับลูกค้าเซ็นต์ยืนยันการให้บริการของพนักงาน
ประวัติการรักษาพยาบาล
แบบฟอร์มขอทำหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าตัวอย่างแบบฟอร์มการรับบริจาค
แบบฟอร์มการรับบริจาค
เรื่อง การบริจาคทรัพย์สิน / สิ่งของ / เครื่องอุปโภคบริโภค
เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ / ผู้บัญชาการเรือนจำ / ผู้อำนวยการทัณฑสถาน
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว / สมาคม/
บริษัท ).........................................
สถานที่อยู่ / ที่ตั้ง เลขที่............................. ถนน.................................................. ตำบล...............................................
อำเภอ................................................. จังหวัด....................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................
มีความประสงค์จะขอบริจาค......................... ให้กับกรมราชทัณฑ์ /
เรือนจำ / ผู้ต้องขัง
........................................เพื่อใช้ในการ / เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้ต้องขัง
ดังมีรายการต่อไปนี้
1. ...................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..........................................................ผู้บริจาค
(.................................................................)
วัน.......เดือน.........................พ.ศ...............
ตัวอย่างแบบฟอร์มสมัครงาน
ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
ชื่อ …………………………………………………………………………………
ตำแหน่งที่ต้องการ1.…………………เงินเดือน …………… บาท / เดือน
(ประวัติส่วนตัว)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………….. หมู่ที่ ……..…. ถนน ............……
ตำบล/แขวง …………………….อำเภอ/เขต ……………………
จังหวัด ...…………...........…........รหัสไปรษณีย์ …………………...
โทรศัพท์ ………........…...เพจเจอร์ ............…….
มือถือ ...........................
อีเมล์ .………………………………………………………………………

อาศัยกับครอบครัว 0บ้านตัวเอง 0บ้านเช่า 0 หอพัก
วัน เดือน ปีเกิด ................…………..........อายุ ……............. ปี
เชื้อชาติ ………………......สัญชาติ ……………………………........
ศาสนา …………………............
บัตรประชาชนเลขที่..............…...........
บัตรหมดอายุ ...……………..............
ส่วนสูง .................... ซม.น้ำหนัก ................... กก.
ภาวะทางทหาร 0ได้รับการยกเว้น 0ปลดเป็นทหารกองหนุน0ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
สถานภาพ 0โสด 0แต่งงาน 0หม้าย 0แยกกัน
เพศ 0ชาย 0หญิงอ้างอิง
www.songkwae.com/foxboard/postpic/A41695.jpg
www.answerservice.net:8080/answerservice/download/applicant1.doc
www.e-hrit.com/seminar/e-Form.html
www.servicelink.moj.go.th/Office3/correct/Doc/form_donate.doc
www.student.chula.ac.th/~49400980/doc/report.doc


จัดทำโดย
นางสาวรัชนา สมบรรดาล
ปวส.1 การตลาด กลุ่ม 1
เลขที่15

ไม่มีความคิดเห็น: